เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กรุงเทพมหานคร​

ดร.นพปฎลม์ โชคธนสิริมงคล

กรรมการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กรุงเทพมหานคร

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

กรรมการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กรุงเทพมหานคร

นางจุฬาพร กรธนทรัพย์

กรรมการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กรุงเทพมหานคร

นายธนนนท ตุลาวสันต์

กรรมการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กรุงเทพมหานคร

นายนรินทร์ เจริญวิมลพรรณ

กรรมการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กรุงเทพมหานคร

นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์

กรรมการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กรุงเทพมหานคร

นายศันสนะ สุริยะโยธิน

กรรมการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กรุงเทพมหานคร

นายเอวรุณ สวัสดิ์วัฒนางกูร

กรรมการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กรุงเทพมหานคร

Translate »