เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

SMEs อบรมฟรี PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม PDPA สำหรับภาคธุรกิจ

ที่มาของโครงการ PDPASME

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) มีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ส่งผลให้ธุรกิจทุกขนาดจะต้องปรับเปลี่ยนสัญญาและกระบวนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎหมายดังกล่าว ประเทศไทยมีองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กว่า 3 ล้านราย มีการจ้างงานกว่า 17 ล้านคน แต่กลับพบ SMEs มีความรู้ความเข้าใจ PDPA น้อยมาก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีพันธกิจในการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยซึ่งมีสมาชิกและเครือข่ายผู้ประกอบการกว่า 100,000 รายทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA Thailand พัฒนาโครงการอบรม PDPA สำหรับธุรกิจขึ้น เพื่อ SMEs ไทยทุกแห่งที่สนใจ สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ฟรีกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ!

เรียนจบสอบรับวุฒิบัตรรับรองความรู้ด้าน PDPA

หลักสูตรพื้นฐานแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
PDPASME ประกอบด้วย 6 วิชาเน้น ๆ แบบจัดเต็ม ออกแบบสำหรับ SMEs โดยเฉพาะ ได้แก่

 • Fundamental of Personal Data Protection (6 ชั่วโมง)
  ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผู้ชำนาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและต่างประเทศ

 • PDPA Documentation Preparation (3 ชั่วโมง)
  อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ

ฝึกฝนทักษะการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเมื่อ PDPA ใช้บังคับ ที่องค์กรต้องใส่ใจเพราะเป็นเรื่องมือที่ชี้ชัดว่าคุณได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว กับทนายความมากประสบการณ์

 • Data Flow Diagram (DFD) (3 ชั่วโมง)
  อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

แผนผังกระแสการไหลของข้อมูลภายในและเชื่อมต่อกับภายนอกองค์กร เป็นเครื่องมือช่วยให้มองเห็นและวิเคราะห์จุดที่ต้องระวังและให้การคุ้มครองด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นพิเศษ สอนโดยหัวหน้าที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand

 • Data Subject Request (DSR) (3 ชั่วโมง)
  อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

กฎหมาย PDPA ได้ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเอาไว้ และเมื่อเขามาขอใช้สิทธิเราจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร? SMEs ทุกแห่งต้องรู้

 • PDPA for IT Management (3 ชั่วโมง)
  รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนที่ช่วยเติมเต็มการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เก็บรักษาและใช้งาน ไม่ให้รั่วไหล หรือเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต เรียนรู้กับคนไอทีอย่างอดีตผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • PDPA for SMEs (1 ชั่วโมง)
  ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

SMEs เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร SMEs แบบไหน หน่วยงานใดขององค์กรที่ควรสนใจดำเนินการให้สอดคล้องกับ PDPA มากเป็นพิเศษ และมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร พบประเด็นเหล่านี้ได้กับ ดร.โดม เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และผู้ก่อตั้ง PDPA Thailand

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »