เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

SME Clinic : ที่ปรึกษาธุรกิจ SME

ด้านกลยุทธ์ทางการเงิน

บัญชี ภาษี งบการเงิน

มาตรฐานบัญชีเดียว

รายชื่อที่ปรึกษา

วันที่ให้คำปรึกษา

ด้าน Business Model

การวางแผนการทำธุรกิจ

รายชื่อที่ปรึกษา

วันที่ให้คำปรึกษา

ด้านการบริหารต้นทุน

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

 รายชื่อที่ปรึกษา

วันที่ให้คำปรึกษา

ด้านการประเมินขีดความสามารถผู้ประกอบการ

เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

รายชื่อที่ปรึกษา

วันที่ให้คำปรึกษา

ด้าน Branding

การดึงตัวตนและการสร้าง

แบรนด์ให้ทรงพลัง

รายชื่อที่ปรึกษา

วันที่ให้คำปรึกษา

ด้าน Product Design

packaging & Logo

รายชื่อที่ปรึกษา

วันที่ให้คำปรึกษา 

ด้านการตลาด & การขาย

ขยายช่องทาง เพิ่มรายได้

รายชื่อที่ปรึกษา

วันที่ให้คำปรึกษา 

ด้านมาตรฐานสินค้า

ISO / GMP / HACCP ETC.

รายชื่อที่ปรึกษา

วันที่ให้คำปรึกษา 

ด้านการส่งออก

Logistics & Export

รายชื่อที่ปรึกษา

วันที่ให้คำปรึกษา

Translate »