เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ SME ไทย

นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ

ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ประธานคณะกรรมการ กรุงเทพมหานคร

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

นางจุฬาพร กรธนทรัพย์

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ประธานคณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ mSMEs (I’mSMEs)

นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมแหล่งทุนผู้ประกอบการ mSMEs

นายสุทัศน์ เลิศรัตนชัยกิจ

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
เลขาธิการคณะกรรมการ กรุงเทพมหานคร

นายรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ประธานคณะกรรมการ
สิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

นายอาคม สุภางค์เผ่า

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ประธานคณะกรรมการ ส่วนภูมิภาค

นายรักติ ญวนกระโทก

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายพิษณุ อุชุวัฒน์

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออก

นายพิชัย จงไพรัตน์

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้

นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

กรรมการและนายทะเบียน
รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (บริหารส่วนกลาง)

นายนรเทพ บุญเก็บ

กรรมการและฝ่ายกฎหมาย
ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นางดารินทร์ หยกไพศาล

กรรมการและเหรัญญิก

นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์

กรรมการและฝ่ายบัญชี

นายศรัณย์ ธนากิจไพศาล

กรรมการและรองเลขาธิการ ฝ่ายปฏิคม
รองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (บริหารส่วนกลาง)

นางอภิรมย์ อนุกูลไพบูลย์

กรรมการและรองเลขาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายณฐวัจน์ พุทธศิริวัฒน

กรรมการบริหาร

นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสมชาย พรรัตนเจริญ

รองประธานกรรมการบริหาร

นางฐนิวรรณ กุลมงคล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายชุมพล ชัยวัฒน์

รองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวชลัคร์กมล ภวภัชชกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสมพล กรธนทรัพย์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายบุญชู กมุทมาโนชญ์

กรรมการบริหาร
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคเหนือ

นายสุมิตร เขียวขจี

กรรมการบริหาร
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออก

นายสรวิศ จันทร์แท่น

กรรมการบริหาร
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคใต้

นางประภา กลิ่นสุวรรณ

กรรมการบริหาร
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค

นายสุทธิสินธิ์ อัครพลโชติ

กรรมการบริหาร
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางรฎาวดี รตนชัยอุชุกร

กรรมการบริหาร
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคกลาง

นายสมภพ สื่อนพคุณ

กรรมการบริหาร
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคกลาง

นางสาวกรรณิการ์ ด่านไพบูลย์

กรรมการบริหาร
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคเหนือ

นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย

กรรมการบริหาร
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมแหล่งทุน
ผู้ประกอบการ mSMEs

นายศันสนะ สุริยะโยธิน

กรรมการบริหาร
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายณัฐวสุ คงสกุลยานนท์

กรรมการบริหาร

นายจักรพงศ์ ศิลาจารุ

กรรมการบริหาร

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์

กรรมการบริหาร

Translate »