คณะกรรมการ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

คุณพิษณุ อุชุวัฒน์

คุณสุมิตร เขียวขจี

คุณวรุตฒ์ จินตกานนท์

คุณณุกานดา กิติศุภวัฒนา

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออก)

เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออก)

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดตราด

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดจันทบุรี

คุณเกรียงศักดิ์ อุดมสิน

คุณอณัฐ กรรณิการ์

คุณณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช

คุณศุภัช ศัพทเสน

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดปราจีนบุรี

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดระยอง

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดชลบุรี

คุณสถาพร ฉายะโอภาส

คุณสราวุฒิ พิทักษ์มวยไทย

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดนครนายก

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดสระแก้ว

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดสกลนคร

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดมุกดาหาร

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดนครพนม

Translate »