คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณสมพล กรธนทรัพย์

คุณมัณฑณา เล็กสมบูรณ์

คุณเดชวิชัย เดชบุรัมย์

คุณศรัณยพงศ์ อนิวัตกูลชัย

ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณผาวรินทร์ จรัสบวรพันธ์

ว่าที่พต.สุดใจ จันทะบุรม

คุณปารณีย์ ลิมปะธราสิทธิ์

คุณวุฒินันท์ วารุกะ

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณพงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์

คุณรักติ ญวนกระโทก

คุณสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองเลขานุการคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการบริหารกิจการภาค - สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณรักติ ญวนกระโทก

คุณสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ

คุณปฏิพัทธ์ พันธ์ชูเพชร

คุณสุจิตตรา ปราเดช

ประธานภาค

เลขาธิการภาค

รองเลขาธิการภาค

รองเลขาธิการภาค

คุณทนงศักดิ์ ชื่นชมบุญ

นายกิตติศักดิ์ อัครพลโชติ

คุณวรากร เจียรเสริมสิน

คุณอนุชา ศรีสกุลธนไชย

รองเลขาธิการภาค

รองเลขาธิการภาค

รองประธานภาคและประธานกลุ่ม
จังหวัดอีสานตอนบน 1

รองประธานภาคและประธานกลุ่ม
จังหวัดอีสานตอนบน 2

คุณภาดล แสงกุดเรือ

คุณสังคม สายทอง

คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี

คุณกิตติ์รเมศ อธิกรธีรพัฒน์

รองประธานภาคและประธาน
กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง

รองประธานภาคและประธาน
กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 1

รองประธานภาคและประธาน
กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2

รองประธานภาคและประธาน
เครือข่ายการค้าการลงทุนลุ่มน้ำโขง

คุณศิริศักดิ์ โสภา

คุณมุสตาฟา กสิวรรณ์

คุณกิตติพิชญ์ ชัยมนตรีธนสิน

คุณภูธนาพุทธ์ ธนชัยชีพฤทธิ์

รองประธานภาคและประธาน
เครือข่ายธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป

รองประธานภาคและประธาน
เครือข่ายธุรกิจการตลาดฮาลาล

รองประธานภาคและประธาน
เครือข่ายธุรกิจอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

รองประธานภาคและประธาน
เครือข่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน

คุณปราณี สุทธศรี

คุณสว่าง สุขแสง

คุณสามารถ ก่องนอก

คุณกัญญ์พิชญา ศรีประทุมภรณ์

รองประธานภาคและประธาน
ฝ่ายส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

รองประธานภาคและประธาน
ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
(ชุมชนโมเดล)

รองประธานภาคและประธาน
ฝ่ายส่งเสริมช่องทางการตลาดและสิทธิประโยชน์

รองประธานภาคและประธาน
ฝ่ายส่งเสริมการค้าชายแดน CLMV

คุณมณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส

คุณเจตน์ ประนม

คุณจตุรงค์ ศรีสว่างวงศ์

คุณศักดิ์ชัย จามรสุริยา

รองประธานภาคและประธาน
ฝ่ายส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ

รองประธานภาคและประธาน
ฝ่ายส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและการลงทุน

รองประธานภาคและประธาน
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

รองประธานภาคและประธาน
ฝ่ายส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

คุณสุว์พัชร์ อึ้งศิริไพศาล

คุณสุวรรณ เดชนัอย

นายเริงศักดิ์ คิดการ

รองประธานภาคและประธาน
ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร

รองประธานภาคและประธาน
ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และวิชาการ

รองประธานภาคและประธาน
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

Translate »