คณะกรรมการ

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคอีสานตอนล่าง 1

คุณสุรีวัลย์ จันทร์ประทักษ์

คุณรุ่งรัตน์ อุดมรักษ์

คุณธัญวลัย ทัศนสนวิจารณ์

คุณพชรวัจส์ ชูฉัตรภัทรชีวัน

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดนครราชสีมา

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดชัยภูมิ

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดบุรีรัมย์

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดสุรินทร์

ภาคอีสานตอนล่าง 2

คุณวีระยุทธ ฐิติสมบูรณ์

คุณกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์

คุณเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ

คุณสถิตย์ ม่วงกรุง

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดศรีสะเกษ

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดอุบลราชธานี

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดยโสธร

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคอีสานตอนกลาง

คุณณัฐ พงษาโคตร

คุณลภัสรดา แสนสัมฤทธินันท์

คุณธรรมชาติ ทานตะวันสดใส

คุณเกศรา หลงชรา

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดขอนแก่น

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดมหาสารคาม

ภาคอีสานตอนบน 1

คุณชัยพร พัฒนจักร

คุณพันธญา บุญเรือง

คุณวัชรา สุริยกุล ณ อยุธยา

คุณภิเดช ไชยโรจน์วัฒนา

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดอุดรธานี

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดหนองบัวลำภู

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดเลย

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดหนองคาย

คุณอัมพร พนมเริงศักดิ์

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดบึงกาฬ

ภาคอีสานตอนบน 2

คุณนิพนธ์ มุลเมืองแสน

คุณกัญญ์พิชญา ศรีประทุมภรณ์

คุณอรรถชัย ศรีกุลวงศ์

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดสกลนคร

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดมุกดาหาร

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดนครพนม

Translate »