คณะกรรมการ

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ภาคกลางตอนบน

นางอนากุล ชนะ

นางรฎาวดี รตนชัยอุชุกร

ดร.สมภพ โสมาภา

นางสาวณัฐชานันท์ ศิริวรรณางกูล

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดชัยนาท

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดลพบุรี

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดสระบุรี

นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล

นางสาวอภิพร ศรีพยัคฆ์

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดสิงห์บุรี

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลางปริมณฑล

ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์

นายนิวัฒน์ บุปผามาโล

นายสมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงศ์

นายพีรพัฒน์ ถานิตย์

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดนนทบุรี

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดปทุมธานี

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดนครปฐม

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดสมุทรปราการ

ภาคกลางตอนล่าง 1

นาวสาวณปภัช พิณเทพ

นายธีระ ตันศิริมาศ

นายกมลหิรัณย์ แสงขำ

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดกาญจนบุรี

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดราชบุรี

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคกลางตอนล่าง 2

ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์

นางสุกัญญา มีนา

นางมาลีนี บ้านรักสุขภาพ

นางสาวพรชนก กุุหลาบซ้อน

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดเพชรบุรี

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดสมุทรสงคราม

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดสมุทรสาคร

Translate »