คณะกรรมการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค

กลุ่มภาคเหนือ

นายวิศิษฎ์ สว่างงาม

นางภรนิษฐ์ ฤทธิ์เดช

นายภูวดล อุ่นจันทร์

นายพรศักดิ์ คงอารยะเวชกุล

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายวรากร เจียรเสริมสิน

นายอนุชา ศรีสกุลธนไชย

นายภาดล แสงกุดเรือ

นายสังคม สายทอง

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 2

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 1

นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2

กลุ่มภาคกลาง

นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล

นางสาวณปภัช พิณเทพ

นายปกรณ์ ตั้งพาณิชย์

นางณภัค วรจิรปัญชญา

ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

กลุ่มภาคใต้

นายโชคชัย ปิตานุพงศ์

นายป้อง อั้งสุพ่วง

นายอุปถัมภ์ ศิริไชย

ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย

ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน

ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

Translate »