เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “การขยายผลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง”

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “การขยายผลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง” 🔻[หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565] ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้โครงการ ▫️การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs และ Clean Technology ▫️การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) และการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ▫️การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) และ การประเมิน Carbon Footprint ▫️ นำแนวคิดระบบ ISO 14000/ ISO 50001/ ISO 26000 มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน ▫️ พัฒนาและวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งเหลือทิ้ง (By product ) ในโรงงาน 👉🏼ผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , นักวิจัย สวทช. และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 👉🏼ประโยชน์ที่จะได้รับ 1.ผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษาเชิงลึก เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2.ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม BCG ในโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 🙌🏻 คุณสมบัติผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง (supply chain) ของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51% และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) 💰ค่าใช้จ่าย สวทช. สนับสนุนในส่วนค่าที่ปรีกษา, ค่าเดินทางที่ปรึกษา, ค่าวิเคราะห์-ทดสอบ ในลักษณะการเบิกจ่ายย้อนหลัง เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ และยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GI) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ▪️ โครงการ GI ระดับที่ 2 และ GI ระดับที่ 3 สนับสนุน 80% ของค่าใช้จ่าย สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ ▪️โครงการ GI ระดับที่ 4 และ GI ระดับที่ 5 สนับสนุน 80% ของค่าใช้จ่าย สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท/โครงการ ▪️โครงการ GI ระดับที่ 2,3,4,5 และมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (R&D) สนับสนุน 80% ของค่าใช้จ่าย สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท/โครงการ 📞ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1317 มือถือ 096-128-8826 (คุณภาวิณี) และต่อ 1301 มือถือ 063-915-6656 (คุณพนิตา) อีเมล์ pavinee@nstda.or.th, panita@nstda.or.th สมัครได้ที่ https://forms.gle/Bcnxp6UDbbFZBfBf8 . 📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »