เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

คณะผู้บริหารสมาพันธ์ฯ หารือ สวทช. สร้างโอกาส วทน. สู่ SMEs ไทย

📢 คณะผู้บริหารสมาพันธ์ฯ หารือ สวทช. สร้างโอกาส วทน. สู่ SMEs ไทย
.
✨นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ
✨ดร.ณพพงศ์ ธีระวร✨ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
✨นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ✨ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
พร้อมคณะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย แลกเปลี่ยนมุมมองและหารือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สร้างโอกาสเชื่อมโยง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ SMEs ไทย เพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจ และโควิด 19
ผ่าน 5 สาขาวิจัยที่เป็นความเชี่ยวชาญและเป็นรากฐานสู่การพัฒนา วทน. ของประเทศ
⭐️Biosciences and Biotechnology
⭐️Materials and Manufacturing Technology
⭐️Electronics and Information Technology
⭐️Nanosciences and Nanotechnology
⭐️Energy Technology
สู่การดำเนินงานด้านวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ในด้านต่างๆ
👉NSTDA in Agricultural Sector 👩‍🌾
👉NSTDA in Food Sector 👩‍🍳
👉NSTDA in Energy Materials and Biochemical 👩‍🔬
👉NSTDA in Health & Wellness 👩‍⚕️
👉NSTDA in Tourism and Creative Economy 👩‍✈️
โดย
✨ท่าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล✨ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
✨ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์✨ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและหารือ พร้อมทั้งให้ความกรุณาเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเยี่ยมชม
📍ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology) หรือ ไบโอเทค เป็นศูนย์วิจัยด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในสังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม, การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
🔹เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
🔹ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food & Feed Innovation Center)
🔹โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง
🔹ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
📍ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center: SMC เป็นโครงการนำร่องของเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เมืองนวัตกรรมของ EECi ศูนย์นวัตกรรม SMC จะช่วยแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ขาดแคลนแรงงานทักษะที่จำเป็น เครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ไม่ทันสมัย ทำให้ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตลดลง ตลอดจนลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยยะสำคัญ ด้วยแพลตฟอร์ม IDA (Industrial IoT and Data Analytics Platform) หรือ แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม
่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แนวทาง “ประเทศไทย 4.0” ที่ปรับระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ระบบ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
.
📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
#พัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »