เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

เปิดตัว UN Women 2022 Thailand WEPs Awards เฟ้นหาองค์กรธุรกิจดีเด่น ด้านความเท่าเทียมทางเพศ 26 พฤษภาคม 2565 : องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่ง สหประชาชาติ หรือ UN Women (ยูเอ็นวีเม็น) ร่วมกับสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (The EU Delegation to Thailand) กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย (The Department of Foreign Affairs and Trade) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (Federation of Thai Capital Market Organization) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation of Thai SME Association) และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและ วิชาชีพสากล (BPW International) เปิดตัวรางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” งานประกาศรางวัลหนึ่งเดียวในไทยและเอเชียแปซิฟิก เฟ้นหาธุรกิจต้นแบบที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการส่งเสริมศักยภาพสตรีใน 6 สาขารางวัล และรางวัลสำหรับ SMEs อีก 3 รางวัล เปิดรับสมัคร แล้ววันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2565 UN Women เปิดรับสมัครผู้นำองค์กรหรือองค์กรภาคธุรกิจเข้าร่วมชิงรางวัล WEPs Awards ประจำปี 2565 รางวัลหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่เชิดชูแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมเสมอภาคทางเพศและศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจภายใต้หลักการ Women’s Empowerment Principles (WEPs) รางวัลนี้จัดขึ้นโดยโครงการ WeEmpowerAsia ของ UN Women ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียประจำประเทศไทย (Australian Government’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในภาคธุรกิจ รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเป็นผู้นำองค์กรมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแก่คนทุกเพศในทุกภาคส่วน ซึ่งการส่งเสริมการเสริมพลังและบทบาทสตรีทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมผลการดำเนินงานและความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมาย 2030 agenda ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs: The United Nations Sustainable Development goals) “จูเซปเป บูซินี่” (Mr.Giuseppa Busini) Deputy Head of Mission (DHoM) European Union Delegation to Thailand กล่าวเปิดงานว่า ปีที่แล้ว UN Women ประสบความสำเร็จในการจัดมอบรางวัล WEPs Awards มีบริษัททั่วทั้งภูมิภาคกว่า 700 บริษัทสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือก และมีบริษัทไทย 2 บริษัทได้รับรางวัลในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งได้ย้ำถึงความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศในภาคธุรกิจ ซึ่งมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และได้กล่าวเชิญชวนองค์กรธุรกิจทั้งขนาดใหญ่เล็ก ไม่ว่าจะมีผู้นำเป็นเพศใดให้เข้าร่วมสมัคร เพื่อรับการคัดเลือกรับรางวัลในครั้งนี้ และได้ชี้ว่าความร่วมมือนี้ต้องใช้ระยะเวลาและอาศัยความต่อเนื่อง จึงหวังว่าจะได้มีการขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในอนาคต “เอมิลี่ ดาธ” (Ms.Emily D’Ath) First Secretary (Development) Australian Embassy, Thailand ระบุว่าประเทศออสเตรเลียให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ โดยสิ่งสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้มีพลัง ก็คือต้องทำในทุกระดับ ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พร้อมกับการสร้างความยั่งยืนในชุมชนด้วย โดยเฉพาะขณะนี้ทั่วโลกกำลังฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจทดถอย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเข้ามาพิจารณาในภาคธุรกิจ ปีนี้ UN Women ยังได้รับเกียรติจากองค์กรพันธมิตร 4 หน่วยงานในประเทศไทยในการจัดงานรางวัล Thailand WEPS Awards ดังกล่าว ได้แก่ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT : Global Compact Network Thailand) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation of Thai SME Association) และสหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล (BPW International) นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรพันธมิตรในการจัดงานในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา UNGC ได้ร่วมกับ UN Women เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการทั่วโลกและเริ่มมีกิจกรรมในประเทศไทย ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยจัดทำนโยบาย หรือระบบการทำงานที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศผ่านห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) โดยได้จัดกิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนในกลุ่มสมาชิกของ GCNT ที่เป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำมากกว่า 100 องค์กร ในการนำหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ Women’s Empowerment Principles (WEPs) ไปใช้ในองค์กร ตลอดจนแบ่งปันวิสัยทัศน์ และแนวทางต่างๆ ในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมศักยภาพผู้หญิง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ด้านคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้กล่าวยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ให้เป็นหนึ่งในกลไกในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมในการพัฒนาสำหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งในด้านการจ้างงาน การพัฒนาความรู้ และการให้โอกาสในองค์กร และขอแสดงความชื่นชม UN Women ที่ได้ริเริ่มการประกาศรางวัลนี้เพื่อยกย่องธุรกิจต้นแบบที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนคุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประธานคณะกรรมการ กรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณ UN Women ที่เห็นบทบาทและความสำคัญของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในการสร้างสรรค์จรรโลงความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพ ของสุภาพสตรี ให้มีความทัดเทียม เคียงบ่าเคียงไหล่ กับบุรุษเพศในการใช้ชีวิต ประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจ ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และสามารถที่จะมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยไปในอนาคตอย่างเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับทางคุณจุฬารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพความสตรีที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ทุกระดับผ่านการสนับสนุน การศึกษา การให้คำปรึกษา เครือข่ายการสร้างทักษะ และโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรี ทั้งนี้ รางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards จัดขึ้นภายใต้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ Women’s Empowerment Principles (WEPs) ซึ่งประกอบด้วยกรอบปฏิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ 7 ประการ ในการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมในสถานที่ทำงาน ตลาดสินค้า และชุมชน รวมทั้งยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้นําธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีและช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง อีกทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ประกอบด้วย 6 สาขา ได้แก่ 1. Leadership Commitment 2.Gender-inclusive Workplace 3.Gender-responsive Marketplace 4.Community Engagement & Partnerships 5.Transparency & Reporting และ 6. Youth Leadership for Generation Equality นอกจากนี้ ยังมีรางวัล ที่จะมอบให้กับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่มีผลงานโดนเด่นจากทุกสาขา จำนวน 3 รางวัลด้วย (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสาขารางวัลได้ที่ www.asiapacificwepsawards.org/about-the-awards) องค์กรสามารถร่วมสร้างความเท่าเทียมทางเพศได้ ด้วยการร่วมเสนอชื่อผู้นำองค์กรและ/หรือโครงการที่องค์กรกำลังดำเนินการเพื่อเข้าชิงรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards โดยสามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.asiapacificwepsawards.org/th และสื่อโซเชียล @unwomenasia (Facebook, Twitter, Instagram) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคมนี้ โดยงานประกาศรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards จะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ปรึกษาโครงการ WeEmpowerAsia ประจำประเทศไทยที่ “พีรดา ดุลยพีรดิส” ได้ทางอีเมล์: perada.dulyapiradis@unwomen.org หรือโทร. 086-9927721

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »