เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ที่ปรึกษาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

รายชื่อที่ปรึกษา

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
อธิการบดี สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานบริหาร
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ดร.ขจร ธนะแพสย์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

ดร.โฆสิต สุวินิจจิต

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหาร
สำนักความยั่งยืน เครือเบทาโกร

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และ กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย​​

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รศ. ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

นายธนเดช กุลปิติวัน

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยคูน แบรนด์เอจ จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลวันดี จำกัด

ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

นายประภาส ชลศรานนท์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

รศ.พล.อ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

นายปรีชา เอกคุณากูล

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
อาจารย์หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณพาณิชย์ สดสี

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นายอิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย

นายมงคล ลีลาธรรม

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายโยธิน ดาเนินชาญวนิชย์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

รศ.ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

ศ.ดร.วิษณุ มีอยู่

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

นายวีระพงษ์ บริสุทธิ์สุขกมล

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน และสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการศูนย์ BrandKU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวศิริวรรณ นพรัตน์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
พิธีกร ผู้จัดรายการ econbiz
และที่ปรึกษาอิสระด้านสื่อสารการตลาด

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสรชน บุญสอง

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
หุ้นส่วนบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายสุรินทร์ ตนะศุภผล

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปท.)

นายสุรชัย กาพลานนท์วัฒน์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
อดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

ดร.สุรชัย พรหมพันธ์ุ

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนและกองทุน

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ เมธยาภา

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
กรรมการบริหาร
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

นายเสด็จ บุนนาค

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
ที่ปรึกษาโครงการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
ผู้เชี่ยวชาญประจำประธาน
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

ศ.กิตติคุณ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย
รองประธานมูลนิธิเพื่อพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายอิสสระ โชติบุรการ

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ไทย​​​​

Translate »