เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

About Us

ประวัติความเป็นมา

สมาพันธ์ SME ไทย เป็นองค์กรเครือข่ายนักธุรกิจจิตอาสา SME ที่มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนพัฒนา SME ของประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME ทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านเครือข่ายสมาพันธ์ SME ไทย เพื่อให้เกิดการตอบสนองนโยบายภาครัฐที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน SME ที่บรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Mission

พันธกิจ

1. สร้างสังคมของการเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อ การดำเนินธุรกิจ
(SME Ecosystem)

2. เป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับ SME และเสนอแนวทาง
การพัฒนา เพื่อสร้างโอกาสการค้าให้ กับ SME (Voice of SME)

3. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในทุกระดับ
เพื่อพัฒนาธุรกิจ SME ในทุกภาคส่วน (Connectivity and Collaboration)

4. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีการนำ Technology,
Innovation & Creativity (TIC) มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการของ SME (Organization Development)

5. เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (Good Governance & Good Image)

Vision

วิสัยทัศน์

เป็นเครือข่ายองค์กร SME หลักของประเทศที่เข้มแข็ง เป็นเสาหลักในการพัฒนา SME ทุกมิติ และสามารถร่วมมือได้กับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

Translate »