เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣📣📣 อว.นำทีมนักวิทยาศาสตร์ ผนึกกำลังสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยลงพื้นที่ ช่วยผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล . 🔹กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำทีม อาจารย์ และ นักวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นักศึกษา ในโครงการ U2T ผนึกกำลัง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยลงพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ช่วยผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล . 📅วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ✨นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมคณะผู้บริหารสมาพันธ์ ✨นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป✨รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค ✨นางรฎาวดี รตนชัยอุชุกร ✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ✨นางมาลีนี บ้านรักสุขภาพ✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสมุทรสงคราม ✨นายวชิรชัย คงชัย✨ ที่ปรึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ✨นางสาววรรณรัตน์ เหล่าวณิชวิศิษฏ✨ กรรมการ/รองประธานกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสมุทรสงคราม ✨นางธัญญารัตน์ ตั้วเจริญ✨ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสมุทรสงคราม/ฝ่ายเชื่อมโยงธุรกิจในท้องถิ่น ✨นายณัฐวริศ นุ่นรักษา✨ ผู้ช่วยรองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสมุทรสาคร ✨นายบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์✨ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสมุทรสาคร ✨นายภูพิพัฒน์ กุหลาบซ้อน✨ ประธานจังหวัดสมุทรสาคร ✨นางผุสดี กุหลาบซ้อน✨ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสมุทรสาคร ✨นางสาวพรชนก กุหลาบซ้อน✨ เลขาจังหวัดสมุทรสาคร ✨นายธีระ ตันศิริมาศ✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดราชบุรี ✨นางสาวณปภัช พิณเทพ✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยกลุ่มปริมณฑล ✨นางสาวรัตน์ธาริณี โสภาวศิน✨ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคกลาง ✨นายพีรพัฒน์ ถานิตย์✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสมุทรปราการ 👨‍🔬👩‍🔬 ลงพื้นที่ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำทีมโดย ✨ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง✨เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ✨ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์✨ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมคณะผู้บริหาร นักวิจัย สังกัด อว. 🤝พบผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล (หอยแมลงภู่) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการ สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงต่อยอด เพื่อขอมาตรฐานต่อไป โดยมี . ✨นางสาวรังสิมา รอดรัศมี✨ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ . 📌จากการลงพื้นที่ พบว่าผู้ประกอบการ มีความต้องการพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากหอยแมลงภู่ให้ได้รับมาตรฐาน คุณภาพดี รสชาติไม่เปลี่ยนและปลอดภัย หลังจากใส่บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้งต้องการแปรรูปเปลือกหอยแมลงภู่ให้เกิดประโยชน์ มีมูลค่าเพิ่ม วศ. จึงได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการขอมาตรฐานมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เป็นการประกันคุณภาพและเพิ่มคุณค่าทางอาหาร พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 👉สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 👉สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 👉สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะทำงานเครือข่าย U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 👉และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย . ดึงความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ที่มี มาร่วมกันผลักดันผู้ประกอบการให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป . 📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »