เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣สำนักงานประกันสังคม เผยแนวปฏิบัติล่าสุด สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด “สิทธิประกันสังคม” มาตรา 33 และ มาตรา 39 หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รองรับการเข้าสู่ “โรคประจำถิ่น” อย่างปลอดภัย

👩‍⚕️ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 ทำอย่างไร?

กรณีมีอาการเข้าข่ายหรือตามดุลพินิจของแพทย์ ตรวจ ATK ได้ ณ สถานพยาบาลประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการทั่วประเทศ

1.รักษาตามแนวทาง เจอ แจก จบ
ผู้ประกันตนที่มีอาการไม่รุนแรง รักษาแบบ OP – Self isolation “เจอ แจก จบ” ณ สถานพยาบาลประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชนทุกแห่ง หรือคลิกนิกและร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็น “ผู้ป่วยใน”
ผู้ประกันตนเข้ารักษาตามดุลพินิจของแพทย์ ณ สถานพยาบาลประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สีเหลือง -แดง
หากผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ กลุ่มอาการสีเหลือง -แดง อาการเช่น หอบหืดเหนื่อยมาก พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอก หายใจแล้วเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก โคม่า ซึมลง ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94
หากเข้าเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วยอาการสีเหลือง-แดง สามารถใช้สิทธิ UCEP Plus ได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา33 มาตรา39 มาตรา40 กรณีป่วยติดเชื้อโควิด-19 ผู้ประกันตนสามารถเบิกเงินชดเชยได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีลาป่วย : รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง หยุดรักษาตัว เกิน 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

2.ผู้ประกันตนมาตรา 39 รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดย คิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ทั้งนี้ ผู้ประกันมาตรา 33 และมาตรา 39 จะมีการพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »