เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢📢📢 สสว. จับมือสมาพันธ์ SME ไทย และ 4 หน่วยงาน ยกระดับผู้ประกอบการ MSME กว่า 1,300 ราย พร้อมดันเข้าสู่ระบบภาครัฐ ⭐️ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมพิธีเปิด “โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565” 🔹สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินงาน 5 หน่วยร่วม ได้แก่ สถาบันอาหาร มทร.ธัญบุรี ธรรมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หวังปั้นไมโครเอสเอ็มอี กว่า 1,300 ราย ให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในด้านมาตรฐาน อย. และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในยุค Next Normal 📍โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ซึ่งจะมีหน่วยร่วมดำเนินงานดูแลกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ 👉กิจกรรมยกระดับ SME ด้านมาตรฐานสินค้า เป้าหมายจำนวน 200 ราย โดยร่วมกับสถาบันอาหาร ดำเนินการทั่วประเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน อย. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการขอมาตรฐาน อย. / การทําฉลากโภชนาการ (Nutrition facts) / การประเมินสถานที่ผลิต และให้คําปรึกษาในการเตรียมยื่นขอมาตรฐาน อย. 👉กิจกรรมส่งเสริมการประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบของภาครัฐ ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี เป้าหมายจำนวน 1,100 ราย ดำเนินการทั่วประเทศ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 19 จังหวัด 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด 4) สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันตก รวม 21 จังหวัด ” กิจกรรมส่งเสริมการประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบของภาครัฐ ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ และสร้างทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ์ และ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทํางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อ พัฒนากระบวนการทํางาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบการ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย และผลักดันเข้าสู่ระบบภาครัฐ โดยปีนี้เป็นการยกระดับให้ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อตอบโจทย์กับตลาดผู้บริโภคที่มีความต้องการความน่าเชื่อถือในด้านมาตรฐานสินค้า และการเข้าถึงตลาดให้กว้างขึ้นของกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นไมโครเอสเอ็มอี ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยได้ระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง พร้อมการสร้างประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือการตลาด หรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จริง มีเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ 1,100 รายในกิจกรรม และ 200 ราย สำหรับกิจกรรมด้านมาตรฐาน อย. ” ทั้งนี้ หน่วยร่วมดำเนินงานทั้ง 5 หน่วยงานยังพร้อมเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าสู่ระบบภาครัฐในด้านใดด้านหนึ่งได้ไม่น้อยกว่า 130 ราย ผู้สนใจสามารถตรวจสอบเกณฑ์ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ และติดตามข่าวสารกิจกรรมหรือความรู้ได้ที่ Facebook : Osmep สสว , SME CONNEXT และ www.smeonline.info สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว. โทร. 081 615 5450, 02 298 3201 | อีเมล : charoenchai@sme.go.th . 📌ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »