เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢🤝สมาพันธ์ SME ไทย จับมือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยเอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ . 🔹✨นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยเอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน SME ไทย . โดยมี ⭐️ดร.โฆษิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ⭐️ท่านเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมสิทธิและเสรีภาพ กับ ⭐️นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยคณะผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ ⭐️ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ⭐️นายนรเทพ บุญเก็บ กรรมการและฝ่ายกฎหมาย ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามดังกล่าว . ✨ดร.โฆษิต สุวินิจจิต✨ เปิดเผยว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ทั้ง ๒ หน่วยงาน ได้ตกลงที่จะบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ซึ่งจะทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ผ่านการดำเนินการ ดังนี้ (๑) เผยแพร่ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน และโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (๒) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน บริเวณสถานที่ตั้งของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัดที่มีความพร้อม (๓) ร่วมจัดทำ ขับเคลื่อน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัด ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (๔) ร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพให้สมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (๕) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระหว่างหน่วยงาน เชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และ (๖) ร่วมมือกันในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองหน่วยงานจะได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ตามเจตนารมณ์ที่ได้จัดทำไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันทุกประการ . 📅วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ . 📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »