เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หารือ NIDA บูรณาการวิชาการ เสริมแกร่ง SME ทั่วประเทศ
#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หารือ #สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สำหรับเอสเอ็มอี พร้อมดัชนีชี้วัดสถานการณ์ SME นิด้าโพล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ
โดยมี
🟢ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี
🟢รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ
🟢นางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล
พร้อมคณะผู้บริหาร และ
🟢ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ที่ปรึกษาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🟢นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🟢นายวีระยุทธ เชื้อไทย ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการเอสเอ็มอีไทย
🟢นายนรเทพ บุญเก็บ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs
🟢ดร. ชวลิต พากเพียรถกลผล ประธานคณะกรรมการการค้าและการลงทุน
ร่วมหารือ
.
📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »