เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จับมือมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม . ✅ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมห้อง ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา . ▶️ โดยมี ✨รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก✨ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยบูรพา ✨นายสมชาย ธำรงสุข✨ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานลงนามฝ่ายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ✨นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นประธานลงนามฝ่ายสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมด้วย ✨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล✨ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ✨ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล✨ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และ✨นายศุภัช ศัพทเสน✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม SMEs พัฒนาระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือจาก ๓ องค์กร . ⏩ ภายหลังจากพิธีลงนามเสร็จสิ้น ✨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล✨ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเข้าเยี่ยมชม EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา . 💠 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสามหน่วยงานในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยการส่งเสริมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย ทั้งในด้านการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน และการสร้างโอกาสเชิงธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากฐานความรู้และนวัตกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่คู่ความร่วมมือทุกฝ่าย ให้สามารถแสดงบทบาทนำตามพันธกิจและภารกิจที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม . ⏩ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในการฝึกงานและเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงผ่านระบบ CWIE (Cooperative Work Integrated Education) เช่น สหกิจศึกษา ทวิภาคี ฯลฯ และรวมถึงเป็นการพัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย การนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งในด้านการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) หรือโอกาสในการสร้างสินค้า (Products) และบริการ (Services) รูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งดำเนินการคู่ขนานในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถเข้าสู่การดำเนินการตามแนวทางอุตสาหกรรม ๔.๐ อีกด้วย . 📌ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »