สมาชิกสมาพันธ์

บรรดาสมาชิกของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

สมาชิกสมาพันธ์/นายพุฒิพัทธ

สมาชิกสมาพันธ์

ดร.ณพพงศ์ ธีระวร

Dr. Napapong Teerawon

ตำแหน่ง/สถานะ

ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์ SME ไทย

2559 - ปัจจุบัน