เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

จุดเปลี่ยนเอสเอ็มอีไทย จุดเปลี่ยนประเทศไทย

“จุดเปลี่ยนเอสเอ็มอีไทย จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

 
การประชุมเผยแพร่การประเมินผล
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565
 
คุณจิราภรณ์ แผลงประพันธ์
คุณชาคร เลิศนิทัศน์
TDRI
เสวนา “จากวิกฤตสู่โอกาส : มุมมองการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SME”
 
ดร.นณริฎ พิศลยบุตร
นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
คุณนิติ ช่างภิญโญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การผลิตและบริการ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
แสงชัย ธีรกุลวาณิช
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 
Thailand Development Research Institute #TDRI

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »