คมความคิดต่อยอดเอสเอ็มอีไทย

ความรู้ดีๆ จากการสัมภาษณ์พิเศษ บุคคลต่างๆ ที่ทรงความรู้ในแวดวงการเงิน การตลาด ธุรกิจ ที่มาแชร์และแบ่งบันความรู้ดีๆ ที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง

#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย​ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #อยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่ยาว #ผู้ประกอบการรายย่อย #GDPไทย #เศรษฐกิจไทย