เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายวรงค์กร เพชรเกษม

เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายอิทธิเชษฐ์ โชควรเศรษฐกุล

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายเกียรติศักดิ์ ฑีฆายุพรรค

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายณัชวรกานต์ ภรญ์รัฐนันท์

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นางสาวณัฐพิมล สมเจษ

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายพิชัย เอี่ยมอ่อน

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นางสาวกรวรา บุตรนามรักษ์

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นางสาวณัฐชนิกานต์ เกตุคำขวา

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายกิตติวัชร์ เกษมใส

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

Translate »