เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการ
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์

รองประธานคณะกรรมการ
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน

นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

รองประธานคณะกรรมการ
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน

นายสุขวัฑ กีรติมโนชญ์

รองประธานคณะกรรมการ
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน

นางสาวอินทุอร เห่วซึ่งเจริญ

รองประธานคณะกรรมการ
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน

นายณฐวัจน์ พุทธศิริวัฒน

รองประธานคณะกรรมการ
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน

นายสมภพ สื่อนพคุณ

รองประธานคณะกรรมการ
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน

นายขจร วิชาโคตร

กรรมการและฝ่ายปฏิคม
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน

นางขวัญวรัชญ์ ชยาธรธนวัฒน์

กรรมการและรองฝ่ายปฏิคม
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน

นางจรรยพรรธน์ จำเนียร

กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน

นายจักรพงศ์ ศิลาจารุ

กรรมการและฝ่ายสนับสนุนการตลาดออนไลน์
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน

นายมนตรี สันติลักขณาวงศ์

กรรมการและฝ่ายยุทธศาสตร์
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน​

นายเอกชัย สุขชัย

กรรมการและฝ่ายยุทธศาสตร์
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน​

พญ.พรนัชชา จิรศรีโสภา

กรรมการและฝ่ายยุทธศาสตร์
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน​

นายธนน ปัญญาเดชานันท์

กรรมการและฝ่ายยุทธศาสตร์
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน​

นางสาวพัทธ์ธีรา ศาตรกุลวณิชย์

กรรมการและเลขาธิการ
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน​

นางสาวกัญณัฏฐ์ กรวิทย์ธนโชติ

กรรมการและรองเลขาคณะ
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน​

นายสุเมธชัย อินทกรณ์

กรรมการและรองเลขาธิการ
การค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน​

Translate »