เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣ขอเชิญรับฟัง เสวนาการเตรียมความพร้อมกับ TFRS for NPAEs ปรับปรุง โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ . 👉เพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประเด็นปัญหาที่อาจพบจากการนำ TFRS for NPAEs ปรับปรุง มาถือปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ . โดย 🔵ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ : ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชี 🔵นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ : คณะอนุกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชี 🔵นายนรินทร์ จูระมงคล : คณะอนุกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชี 🔵นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ : คณะอนุกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชี . 📅วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 08.30 – 12.00 น. 💻ผ่านทาง Facebook Live . เข้าร่วมสัมมนาได้ที่ 👇👇 https://fb.me/e/5fa3NY6zW . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-685-2538

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »