เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม (Training Needs) การพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DiSDA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย 🚩หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับต้นน้ำ/ กลางน้ำ /ปลายน้ำ 🚩หลักสูตรทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้าน Soft Skills แห่งโลกการทำงานในอนาคต ที่สามารถส่งเสริมสมรรถนะการทำงานของแต่ละบุคคลให้สามารถประสบความสำเร็จได้ 🚩และท่านยังสามารถเสนอหลักสูตรอื่นได้เช่นกัน 📣 ตอบแบบสำรวจ คลิก https://forms.gle/Mn5pZLSTYcFYaTt47 ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ….. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความต้องการฝึกอบรม และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดทำหลักสูตรและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานได้ตรงตามความต้องการต่อไป…

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »