เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

การใช้บริการระบบ SME Academy 365 แก่ผู้ประกอบการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำ Platform โครงการ SME Academy 365 

เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แก่วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (MSME) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลือมล้ำในการเข้าถึงความรู้ธุรกิจ โดยใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยตอบโจทย์ ในการกระจายความรู้อย่างทั่วถึงแก่ MSME  เพื่อสนองต่อความต้องการของ MSME อย่างครอบคลุมด้วยศักยภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบ การเรียนรู้ โดยใช้สื่อมัสติมีเดีย ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และภาพยนตร์ ทำให้การนำเสนอ มีความน่าสนใจ และสื่อความหมายได้ชัดเจน

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการตามลิงค์นี้ https://www.smeacademy365.com/

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »