เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

การสมัครเข้าร่วมโครงการ BDS (ด้วยตนเอง)

การสมัครเข้าร่วมโครงการ BDS (ด้วยตนเอง) มี 4 ขั้นตอน

🔘ขั้นตอนที่ 1 สมัครสมาชิก BIZ PORTAL (SME ONE ID):

เข้าไปที่เว็บไซต์ หรือคิวอาร์โค้ด: bit.ly/3QdErej

 
กรอกข้อมูลตามขั้นตอน และยืนยันตัวตนด้วยอีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในเชิงธุรกิจ
🔘ขั้นตอนที่ 2 สมัครสมาชิก โครงการ BDS:

เข้าไปที่เว็บไซต์ หรือคิวอาร์โค้ด: bit.ly/3FyATP4

 
กรอกข้อมูลตามขั้นตอน และยืนยันตัวตนด้วยอีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในเชิงธุรกิจ (โดยจะต้องผ่านขั้นตอนที่ 1 มาก่อน)
🔘ขั้นตอนที่ 3 ยื่นเอกสารสมัครโครงการ BDS เพื่อยืนยันตัวตน:

เข้าไปที่เว็บไซต์ หรือคิวอาร์โค้ด: bit.ly/3S7ZyBA

 
อัพโหลดเอกสาร (ไฟล์ PDF) โดยระบบจะลิ้งค์ฐานข้อมูลร่วมกับ BIZ PORTAL
🔘ขั้นตอนที่ 4 ยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อใช้บริการ:

เข้าไปที่เว็บไซต์ หรือคิวอาร์โค้ด: bit.ly/3Q5YNGu

 

ลงทะเบียนยื่นข้อเสนอโครงการตามบริการที่สนใจ เพื่อรอรับใบเสนอราคา และเข้ารับบริการตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

📑 เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครโครงการ BDS

1. นิติบุคคล
– หนังสือรับรองบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรองบริษัท
– เอกสารการยื่นภาษี ภ.ง.ด.50 ทุกหน้า (ปีล่าสุด)
– อีเมล์ที่ใช้ในงานธุรกิจ
– หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานธุรกิจ
2. บุคคลทั่วไป
– ใบจดทะเบียนพาณิชย์ / พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
– เอกสารการยื่นภาษี ภ.ง.ด.90 ทุกหน้า (ปีล่าสุด)
– อีเมล์ที่ใช้ในงานธุรกิจ
– หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานธุรกิจ
3. วิสาหกิจชุมชน
– สำเนาหนังสือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
– เอกสารยืนยันตามที่ สสว. กำหนด*
– สำเนาเอกสารรายรับ-รายจ่าย ปีล่าสุด
– สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเอกสารเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
– อีเมล์ที่ใช้ในงานธุรกิจ
– หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานธุรกิจ
______________________________________________________________________________________

ดาวโหลดเอกสารยืนยันตามที่ สสว. กำหนด ได้จาก:

– เอกสารยืนยันการเป็นวิสาหกิจ

– หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณสมบัติการขอขึ้นทะเบียนขอรับการให้ความช่วยเหลืออุดหนุน จากสสว.

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »