เครือข่ายตามประเภทอุตสากรรม

การเกษตร
แฟชั่น
ธนาคาร
เงินทุนและหลักทรัพย์ 
ยานยนต์ 
บรรจุภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
วัสดุก่อสร้าง 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์
เหมืองแร่ 
การแพทย์ 
บริการเฉพาะกิจ 
ขนส่งและโลจิสติกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาหารและเครื่องดื่ม 
ของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน 
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 
ประกันภัยและประกันชีวิด 
วัสดอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
กระดาษและวัสดุการพิมพ์ 
เหล็ก 
บริการรับเหมาก่อสร้าง 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน 
พลังงานและสาธารณูปโภค 
พาณิชย์ 
สื่อและสิ่งพิมพ์ 
การท่องเที่ยวและสันทนาการ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์