วัตถุประสงค์

    ข้อ 1. เป็นศูนย์รวมของ SME ที่ประกอบด้วย กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SME ภูมิภาค สมาคมการค้าต่างๆ และผู้ประกอบการทั่วไป

    ข้อ 2. เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงาน ของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง อยู่รอดและเติบโตของSME

    ข้อ 3. ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของสมาชิกในการ ดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน

    ข้อ 4. ศูนย์กลางความสัมพันธ์และประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก

 

รายละเอียดสิทธิประโยชน์

รายละเอียดสิทธิประโยชน์
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกทั่วไป
 1. ได้รับข้อมูลข่าวสารอัพเดทตลอด
 
 2. โฆษณาสินค้าผ่านเว็บไซต์สมาพันธ์
 
 
 3. ได้สร้างเครือข่ายและรู้จักกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME มากขึ้น
 
 
 4. ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของสมาพันธ์
 
 
 5. ได้รับส่วนลดพิเศษงานสัมมนาของสมาพันธ์
 
 
 6. ได้รับส่วนลดงานแสดงสินค้าของสมาพันธ์
 
 
 7. ได้รับส่วนลดพิเศษค่าสินค้าและบริการ เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ร้านอาหาร
 
 
 
 8. ค่าสมัครสมาชิก
500 บาท
ฟรี
 9. ระยะเวลาของสมาชิก
1 ปี
ตลอดชีพ

Super User