กรรมการบริหาร

ดร.ณพพงศ์ ธีระวร
ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์ SME ไทย
นางสาวโชนรังสี เฉลิ้ม 
ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
เลขาธิการและประธานบอร์ดภูมิภาค
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย และ
ประธานสถาบันส่งเสริมและ พัฒนา SME 
แห่งสมาพันธ์ SME ไทย
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
เลขาธิการบอร์ดเครือข่าย
นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เลขาธิการบอร์ดภูมิภาค
สมาพันธ์ SME ไทย
นายรักติ ญวนกระโทก
ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายชุมพล ชัยวัฒน์
ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ภาคตะวันกลาง
นายพิษณุ ชวัฒน์
ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ภาคตะวันออก
นายพิชัย จงไพรัตน์
ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ภาคใต้
นายอาคม สุภางค์เผ่า
ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ภาคเหนือ
นางจุฬาพร กรธนทรัพย์
รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร
รองประธานสมาพันธ์ SME ไท
นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์
รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
นายสุทัศน์ เลิศรัตนชัยกิจ
องประธานสมาพันธ์ SME ไทย
นางอภิรมย์ อนุกูลไพบูลย์
 รองเลขาธิการบอร์ดส่วนกลาง และ 
ฝ่ายทะเบียนสมาพันธ์ SME ไทย
นายศรัณย์ ธนากิจไพศาล
รองเลขาธิการบอร์ดส่วนกลาง และ
ฝ่ายปฏิคมสมาพันธ์ SME ไทย
นายนรเทพ บุญเก็บ
ฝ่ายกฏหมายสมาพันธ์ SME ไทย
นางดารินทร์ หยกไพศาล
เหรัญญิกสมาพันธ์ SME ไทย
นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์
ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาพันธ์ SME ไทย