ประวัติความเป็นมา

คือการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการครั้งใหญ่ ทั้งสมาคม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ จนถึงปัจจุบันเป็นศูนย์รวมของสมาคมการค้า และสมาคมวิชาชีพแล้วกว่า 130 องค์กร เป็นตัวแทนในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงินและองค์กรเอกชนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการจดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โดยผู้ก่อตั้ง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน