พันธกิจ

1.สร้างสังคมของการเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อ การดำเนินธุรกิจ (SME Ecosystem)
2.เป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับ SME และเสนอแนวทางการพัฒนา เพื่อสร้างโอกาสการค้าให้ กับ SME (Voice of SME)
3.พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในทุกระดับเพื่อพัฒนาธุรกิจ SME ในทุกภาคส่วน (Connectivity and Collaboration)
4.พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีการนำ Technology , Innovation & Creativity (TIC) มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของ SME (Organization Development)
5.เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (Good Governance & Good Image)