วิสัยทัศน์

สมาพันธ์ SME ไทย เป็นเครือข่ายองค์กร SME หลักของประเทศที่เข้มแข็ง เป็นเสาหลักในการพัฒนา SME ในทุกมิติ และสามารถร่วมมือได้กับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ